Việc xây dựng và thiết kế hồ bơi là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận, chính xác và một con mắt quan tâm đến chi tiết. Quá trình xây dựng một hồ bơi có thể được chia thành một vài bước cơ bản, mỗi bước liên quan đến bộ cân nhắc riêng của nó. Các bước này bao gồm thiết kế hồ bơi, lấy giấy phép cần thiết, chuẩn bị trang web, đặt nền móng, thêm các thành phần hồ bơi, và hoàn thành các chạm hoàn thiện.

Thiết kế một hồ bơi bao gồm nhiều hơn là chỉ phác thảo một vài dòng trên một mảnh giấy. Nó đòi hỏi sự hiểu biết chi tiết về kết quả mong muốn, bao gồm kích thước và hình dạng của hồ bơi, độ sâu, vật liệu và các tính năng khác. Quá trình thiết kế cũng nên bao gồm một cuộc thảo luận về các giấy phép và quy định cần thiết cho khu vực, cũng như vị trí của hồ bơi và bất kỳ cảnh quan cần thiết.