Trong sum họp, việc làm sạch đường ống nước sinh hoạt là một hoạt động quan trọng để đảm bảo chất lượng nước sạch trong gia đình. Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy rửa đường ống nước chuyên dụng hoặc các phương pháp tự nhiên để làm sạch đường ống nước. Tuy nhiên, hãy tuân thủ đúng các quy trình an toàn và làm sạch đường ống nước
Xem thêm: https://visual.ly/community/Infographics/health/c%C3%A1ch-l%C3%A0m-s%E1%BA%A1ch-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%E1%BB%91ng-cho-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-kh%C3%B4ng-c%C3%B3-kinh-nghi%E1%BB%87m