Sponsored

 • Vậy là. Với chất liệu ngăn thấm tầng hầm là màng bitum khò dán và nếu được đẩy mạnh ngăn thấm bổ xung bằng vữa ngăn thấm. Thì với một tầng hầm để xe như ở các villa thì tuổi đời bình quân của công trình kiến trúc nhiều khả năng lên tới hai thập kỷ ( tùy vào điều kiện rỏ ràng )
  Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html

  #chongthamtangham
  #chong_tham_tang_ham
  #chongthambk24h
  Vậy là. Với chất liệu ngăn thấm tầng hầm là màng bitum khò dán và nếu được đẩy mạnh ngăn thấm bổ xung bằng vữa ngăn thấm. Thì với một tầng hầm để xe như ở các villa thì tuổi đời bình quân của công trình kiến trúc nhiều khả năng lên tới hai thập kỷ ( tùy vào điều kiện rỏ ràng ) Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html #chongthamtangham #chong_tham_tang_ham #chongthambk24h
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored